untitled-1.jpg

مراحل اجرای یک پروژه

1. بررسی اولیه

در این مرحله ، نتایج بررسی اولیه ، از جمله وضعیت سیستم هزینه یابی موجود و زیر سیستم های مرتبط با آن ، نیازهای اطلاعاتی مدیران و مشکلات و نقاط ضعف مشاهده شده درچارچوب "پروژه طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی مناسب" ، راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات یاد شده جهت برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران در چارچوب اجرای پروژه مشخص شده و شرح خدمات مجری پروژه و مراحل طراحی و استقرار سیستم و نتایج انتظاری از استقرار هزینه یابی مناسب در شرکت تشریح می گردد. همچنین زمان و هزينه "فروش ، اختصاصی سازی و نصب نرم افزارهای پیشنهادی" ، طراحي و استقرار سيستم هزینه یابی و راهکارهای تعیین شده ، اصلاح زیر سیستم های مالی و پشتيباني مرتبط و نظارت بر اجرای سیستم ارایه می شود.

2. شناخت سازمان و صنعت

دراين مرحله شناخت مجری پروژه از شرکت ، فرایندهای تولید و نیازهای اطلاعاتی مدیران کامل شده و "مفروضات طراحي سيستم هزینه یابی" به همراه الزامات اجرايي آن درقالب "گزارش مفروضات طراحی سیستم" به شرکت ارايه می شود . مفروضات مبناي طراحی سیستم و تدوین چرخه های عملیاتی است .

 

3. طراحی مفهومی و استقرار سیستم هزینه یابی

تعیین روش هزینه یابی ، روش جذب سربار و سیستم محاسبات

شناسایی دوایر تولیدی ، مراکز هزینه خدماتی و موضوع هزینه ها

اصلاح سیستم حسابداری مالی و آموزش به کارکنان مالی

اصلاح سیستم كنترل تولید و انبارش و آموزش به کارکنان تولید

 

4. آموزش و نظارت بر اجرای سیستم

آموزش سيستم و انطباق با سیستم مالی

 1. آموزش سیستم جدید به كاركنان  و نظارت اولیه بر اجرای سیستم
 2. آموزش مفاهیم حسابداری صنعتی ( هزینه ­یابی ) و سيستم هزینه یابی جدید به كاركنان امورمالي
 3. ایجاد انطباق درثبت اطلاعات پایه بین نرم افزارهای مالی و مجموعه نرم افزارهای رای فن
 4. ارایه گزارش بهای تمام شده و گزارش های کنترلی در دوره های گزارشگری ماهانه اجرای سیستم

تدوين مستندات سیستم

 1. تدوين روش گردش عمليات هزینه یابی و کنترل تولید و انبارش
 2. ارایه نمونه اسناد هزینه یابی و آموزش روش ثبت های هزینه یابی

 

5. ممیزی دوره ای سیستم

 1. بازدید مدیر پروژه از شرکت در مقاطع ششماهه
 2. بررسی چگونگی کاربری نرم افزار و اجرای سیستم
 3. بررسی گزارش های ارایه شده به مدیریت
 4. بررسی میزان پاسخگویی گزارش های سیستم به نیازهای اطلاعاتی مدیران
 5. تحلیل نیازهای اطلاعاتی جدید و طراحی گزارش های جدید
 6. گزارش به مدیریت عالی از کم و کیف اجرای سیستم