درباره ماا

توانمندی های طراحی

اجرای فرایند هزینه یابی دقیق در یک شرکت تولیدی صنعتی نیازمند مجموعه ای از اطلاعات شامل ساعات کار واقعی و انتظاری کارکنان و ماشین آلات ، میزان مصرف مواد اولیه و قطعات در تولید هر محصول و آمار تولید محصول سالم ، نیمه ساخته و ضایعات مواد و محصول و همچنین اطلاعات مالی از قبیل مبالغ هزینه های مراکز تولیدی ، خدماتی و پشتیبانی ، بهای مواد اولیه و کمکی تولید ، ملزومات مصرفی و ... می باشد .

بسته به اینکه شرکت تولید کننده محصولات روتین و یا سفارشی باشدویا در زمینه ساخت سازه ها و یا تجهیزات سفارشی فعالیت می کند ، سیستم و روش های هزینه یابی متفاوتی وجود داشته و برای هریک از این گونه شرکت کاربرد دارد:

 

#

روش ساخت / تولید محصولات

سیستم هزینه یابی

روش هزینه یابی

روش جذب سربار

1

تولید انبوه ­محصولات ­روتین (Mass Production)

استاندارد/ واقعی

مرحله ای   (Process Costing)

روش سنتی

2

تولید سفارشی محصولات با تنوع مواداولیه و فرایند

استاندارد/ واقعی

ترکیبی   (Batch Costing)

روش سنتی / ABC

3

ساخت سفارشی سازه ها یا تجهیزات برای مشتری

استاندارد/ واقعی

روش هزینه یابی سفارش کار (Job Costing)

روش سنتی / ABC

 

هزینه یابی به روش سنتی:   (طرح چرتکه)

  • اجرای سیستم هزینه یابی واقعی و روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing) در تولید محصولات روتین
  • اجرای سیستم هزینه یابی استاندارد و روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing) در تولید محصولات روتین
  • اجرای سیستم هزینه یابی واقعی با روش سفاش کار به ویژه در ساخت و تولید سفارشی امکان مقایسه اطلاعات و ارقام واقعی با برنامه ریزی های اولیه (بودجه ساخت و تولید)

 

هزینه یابی به روش ABC  (طرح ABC)

  • اجرای سیستم هزینه یابی واقعی و سفارش کاری یا ترکیبی و روش جذب سربار براساس فعالیت (ABC)
  • اجرای سیستم هزینه یابی واقعی و سفارش کاری ترکیبی و روش جذب سربار براساس حجم (روش سنتی)
  • امکان مقایسه اطلاعات ، ارقام و گزارشهای واقعی با اطلاعات استاندارد (انتظاری) وبرآوردهای اولیه به ریز هر فعالیت و هر جزء فرایند ساخت و تولید سفارش/ هر محصول

 

دلایل طراحی سیستم هزینه­یابی با روش سفارش­کار:

  • تنوع محصولات در دست تولید و امکان تولید محصولات با روش های مختلف .
  • شناسایی نقاط مثبت و منفی عملکرد سرپرستان و مدیران در تولید هر محصول.
  • تعیین میزان انجام فعالیت و ضایعات مواد، قطعات و محصول (اعم از قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب).
  • شناسایی توقف­ها و دوباره­کاری­های هر نوبت تولید

تعیین میزان مصرف مواد اولیه و بسته‌بندی ، قطعات و سایر منابع تولیدی به ازای هر سفارش.