درباره ماا

قابلیت های نرم افزار

 • تعریف فرایندهای ساخت و تولید اعم از پیوسته ، گسسته و پروژه ای و غیردرآمدی مانند ساخت دارایی و پروژه های R&D
 • ثبت اطلاعات برنامه تولید آتی (شامل BOM و پروسه ساخت محصول)
 • برآورد مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برنامه تولید در خطوط مختلف و ایستگاه های کاری
 • ثبت ساعات کار واقعی و یا تعداد انجام فعالیت کارکنان و ماشین آلات به ریز سفارش های ساخت و تولید
 • ثبت ساعات توقف و دوباره کاری کارکنان و ماشین آلات به ریز دلایل آن و سفارش های ساخت و تولید
 • ثبت ساعات کار یا تعداد انجام فعالیت مراکز خدماتی و تخصیص هریک به فرایند ساخت و تولیدسفارش های خاص
 • امکان ثبت اطلاعات مقداری تولید محصولات ، کالاها و قطعات نیمه ساخته اعم از ارسالی به انبار و یا پای کار
 • امکان ثبت ضایعات مواد اولیه ، نیمه ساخته و محصول با تعیین محل ایجاد ضایعات (OP)

 

سهولت کاربرد نرم افزار رای فن

 • استفاده از اطلاعات موجود و ثبت شده در جریان کاربری دیگر نرم افزارها مانند آمار تولید وضایعات
 • انتقال ارقام تولید از نرم افزار انبار با امکان اعمال کنترل و اصلاح اشتباهات احتمالی
 • انتقال اطلاعات پایه (کارکنان ، کالاهای انبار ، نرخ مواد اولیه و ... ) از سایر نرم افزارها
 • انتقال اطلاعات تراز هزینه ها از نرم افزار مالی بدون نیاز به دسترسی به پایگاه داده
 • انتقال اطلاعات برخی تراکنش ها مانند ورود و خروج کارکنان ، ساعات کار و توقف ماشین آلات و ...