درباره ماا

قابلیت های نرم افزار

 1. تعریف فرایندهای ساخت و تولید اعم از پیوسته ، گسسته و پروژه ای و غیردرآمدی مانند ساخت دارایی و پروژه های R&D
 2. ثبت اطلاعات برنامه تولید آتی (شامل BOM و پروسه ساخت محصول)
 3. برآورد مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برنامه تولید در خطوط مختلف و ایستگاه های کاری
 4. ثبت ساعات کار واقعی و یا تعداد انجام فعالیت کارکنان و ماشین آلات به ریز سفارش های ساخت و تولید
 5. ثبت ساعات توقف و دوباره کاری کارکنان و ماشین آلات به ریز دلایل آن و سفارش های ساخت و تولید
 6. ثبت ساعات کار یا تعداد انجام فعالیت مراکز خدماتی و تخصیص هریک به فرایند ساخت و تولیدسفارش های خاص
 7. امکان ثبت اطلاعات مقداری تولید محصولات ، کالاها و قطعات نیمه ساخته اعم از ارسالی به انبار و یا پای کار
 8. امکان ثبت ضایعات مواد اولیه ، نیمه ساخته و محصول با تعیین محل ایجاد ضایعات (OP)
 9. دریافت اطلاعات از فایل خارجی
 10. مقایسه ساعات کارد واقعی با ساعات انتظاری
 11. گزارش انحرف نرخ و مصرف مواد
 12. محاسبه سربار جذب نشده مدیریتی براساس ظرفیت واقعی
 13. محاسبه سربار جذب نشده رسمی مالی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری
 14. پیش بینی بهای تمام شده 
 15. برآورد بهای تمام شده سفارش های تکمیل شده در میانه ماه
 16. گزارش بهای تمام شده با نرخ روز مواد
 17. گزارش های بهای آحاد تولید