درباره ماا

ویژگی های نرم افزار

مفهوم نرم افزار هزینه یابی مستقل

چنانچه نرم افزارهای مالی مورد استفاده شرکت فاقد نرم افزار هزینه یابی مناسب باشد - به ویژه در تولید محصولات و سازه های سفارشی ، از آنجا که " فرایند هزینه یابی" درمقاطع ماهانه انجام پذیر است ، با نرم افزار هزینه یابی رای فن بدون نیاز به اعمال هیچ تغییری درنرم افزارهای مالی شرکت ، طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی به دلیل ویژگی یگانه مستقل بودن نرم افزار هزینه یابی رای فن امکان پذیر است.

تبادل اطلاعات بین نرم افزارهای مالی و نرم افزار هزینه یابی رای فن از طریق وب سرویس ، XML و ... انجام پذیر بوده و درصورت نبود هیچ امکان ارتباطی دیگر ، انتقال اطلاعات سیستم مالی به سادگی با استفاده از خروجی اکسل گزارش های مالی مقدور خواهد بود.

 

1234