درباره ماا

ویژگی های نرم افزار

مفهوم نرم افزار هزینه یابی مستقل

چنانچه نرم افزارهای مالی مورد استفاده شرکت فاقد نرم افزار هزینه یابی مناسب باشد (به ویژه) در تولید محصولات و سازه های سفارشی ، از آنجا که " فرایند هزینه یابی" درمقاطع ماهانه انجام پذیر است ، با نرم افزار هزینه یابی رای فن بدون نیاز به اعمال هیچ تغییری درنرم افزارهای مالی شرکت ، طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی به دلیل ویژگی یگانه مستقل بودن نرم افزار هزینه یابی رای فن امکان پذیر است.

سهولت کاربرد نرم افزار رای فن

  1. استفاده از اطلاعات موجود و ثبت شده در جریان کاربری دیگر نرم افزارها مانند آمار تولید وضایعات
  2. انتقال ارقام تولید از نرم افزار انبار با امکان اعمال کنترل و اصلاح اشتباهات احتمالی
  3. انتقال اطلاعات پایه (کارکنان ، کالاهای انبار ، نرخ مواد اولیه و ... ) از سایر نرم افزارها
  4. انتقال اطلاعات تراز هزینه ها از نرم افزار مالی بدون نیاز به دسترسی به پایگاه داده
  5. انتقال اطلاعات برخی تراکنش ها مانند ورود و خروج کارکنان ، ساعات کار و توقف ماشین آلات و ...

تبادل اطلاعات بین نرم افزارهای مالی و نرم افزار هزینه یابی رای فن از طریق وب سرویس ، XML و ... انجام پذیر بوده و درصورت نبود هیچ امکان ارتباطی دیگر ، انتقال اطلاعات سیستم مالی به سادگی با استفاده از خروجی اکسل گزارش های مالی مقدور خواهد بود.

 

123