درباره ماا

رای فن برای همه

در یک سازمان تولیدی مدیران برنامه ریزی برای برنامه ریزی تامین منابع تولید و جلوگیری از بروز وقفه در برنامه پیش بینی شده و کنترل چگونگی مصرف این منابع در جریان فرایند ساخت و تولید محصولات نیاز به اطلاعات زیادی دارند از جمله:

 • تولید انتظاری روز / هفته / ماه آتی و مطابقت با انتظارات واحد فروش و زمان بندی تحویل / اجرا در قراردادهای فروش
 • مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای ساخت و تولید هر یک از محصولات و قراردادها ، موجودی انبارها و ... و برنامه ریزی خرید
 • نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز برنامه تولید آتی و برنامه ریزی ظرفیت ، نیروی انسانی و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
 • میزان استفاده از خدمات پیمانکاران جهت تکمیل فرایند ساخت و تولید و برنامه ریزی برون سپاری قطعات

 

مدیران کنترل ساخت و تولید برای کنترل فرایند ساخت و تولید ، برنامه ریزی اقدامات اصلاحی و جلوگیری از بروز انحراف از برنامه پیش بینی شده نیاز به اطلاعات دیگری هم دارند از جمله :

 • مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برنامه تولید اعلامی براساس اطلاعات درخت محصول ( BOM)
 • زمان انتظاری ساخت و تولید برنامه اعلامی براساس پروسه ساخت محصولات
 • ساعات توقف ماشین آلات و کارکنان به دلایل مختلف
 • ساعات کار واقعی و ساعات و دفعات دوباره کاری در عملیات ساخت و تولید محصولات به دلایل مختلف

میزان ضایعات ایجادی در هر مرحله / هر فعالیت (OP)  به دلایل مختلف بروز ضایعات

 

آشکار شدن اثر فعالیت های کارکنان واحدهای مختلف در جریان تولید و ارایه خدمات

درجریان اجرای سیستم هزینه یابی رای فن ، به دلیل جمع آوری اطلاعات کارکرد کارکنان ، اطلاعات مفیدی بدست می آید که در تصمیم گیری های مدیران تاثیر بسزایی دارد . از جمله:

 • تاثیر آزمون های کیفیت بر میزان ضایعات تولید
 • اثر عملکرد واحد کنترل کیفی در کنترل ضایعات
 • راندمان تولید در شیفت های مختلف کاری
 • بازدهی هریک از سرپرستان تولید در شیفت های کاری
 • مشخص شدن گلوگاه های تولیدی در جریان انجام سفارش ها

 

 

امکان برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی

بدنبال ارایه گزارش های مقداری سیستم رای فن ، عموماً بسیاری از نقاط ضعف و.احدهای تولیدی  ،  پشتیبانی تولید و خدماتی آشکار شده و زمینه برای برنامه ریزی ادامات اصلاحی بخوبی فراهم می شود.

از سوی دیگر درصورت اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ، بهای تمام شده هریک از رخدادهای ناخواسته محاسبه و گزارش شده و همینطور بهای تمام شده اقدام اصلاحی (فعالیت های جدید / جایگزین) نیز برآورد شده و درصورت افزونی منافع بر هزینه ها ، اقدامات مورئ نظر انجام خواهد شد .

مهمترین نتیجه گزارش­های سنجش مسئولیت «اقدامات اصلاحی» و جلوگیری از تکرار بروز آنها است. ‏برخی از اقدامات اصلاحی شامل موارد زیر است:‏

در زمینه توقف­ها:

 • ارجاع کار به بخش­ها با توجه به ظرفیت و کارهای در دست انجام.
 • اجرای زمان­ سنجی و کار­سنجی با هدف تعیین ظرفیت عملی بخش­ها.
 • استقرار سیستم ‏PM‏ و انجام تعمیرات پیشگیرانه ‏با هدف جلوگیری از بروز خرابی در هنگام تولید.
 • برنامه ریزی بهتر خرید و تامین مواد و قطعات.

در زمینه دوباره­کاری و ضایعات غیرعادی:

 • ارایه آموزش بیشتر به کارکنان.
 • بالا بردن کیفیت نقشه های اجرایی.
 • درج جزییات کارهای ارجاعی به سالن ها ، خطوط تولید و پیمانکاران‏.

 

اجرای تکنیک های نوین حسابداری مدیریت

در صورت طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ، اجرای تکنیک های جدید حسابداری مدیریت امکان پذیرخواهد بود . تکنیک هایی که  باعث سرعت، دقت، افزایش شفافیت اطلاعات ، ارتقاء قابلیت توسعه می شود ، از جمله  :

 

Cost Of Quality - C.O.Q

  Value Engineering

Total Quality Management - T.Q.M

برای اجرای هریک از این تکنیک ها  دانستن بهای اعمال هر یک از فعالیت های تولیدی ، آزمون های کیفیت ، کنترل های حین تولید و ... بسیار مهم است

اجرای سیستم هزینه یابی بستری مناسب برای اجرای این تکنیک های حسابداری مدیریت  و کاهش زیان ناشی از انجام فرایند تولید و کنترل کیفی بدون توجه به هزینه های کیفیت است.