درباره ماا

رای فن برای همه

 

در یک سازمان تولیدی مدیران برنامه ریزی برای برنامه ریزی تامین منابع تولید و جلوگیری از بروز وقفه در برنامه پیش بینی شده و کنترل چگونگی مصرف این منابع در جریان فرایند ساخت و تولید محصولات نیاز به اطلاعات زیادی دارند از جمله:

 1. تولید انتظاری روز / هفته / ماه آتی و مطابقت با انتظارات واحد فروش و زمان بندی تحویل / اجرا در قراردادهای فروش
 2. مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای ساخت و تولید هر یک از محصولات و قراردادها ، موجودی انبارها و ... و برنامه ریزی خرید
 3. نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز برنامه تولید آتی و برنامه ریزی ظرفیت ، نیروی انسانی و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
 4. میزان استفاده از خدمات پیمانکاران جهت تکمیل فرایند ساخت و تولید و برنامه ریزی برون سپاری قطعات

 

مدیران کنترل ساخت و تولید برای کنترل فرایند ساخت و تولید ، برنامه ریزی اقدامات اصلاحی و جلوگیری از بروز انحراف از برنامه پیش بینی شده نیاز به اطلاعات دیگری هم دارند از جمله :

 1. مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برنامه تولید اعلامی براساس اطلاعات درخت محصول ( BOM)
 2. زمان انتظاری ساخت و تولید برنامه اعلامی براساس پروسه ساخت محصولات
 3. ساعات توقف ماشین آلات و کارکنان به دلایل مختلف
 4. ساعات کار واقعی و ساعات و دفعات دوباره کاری در عملیات ساخت و تولید محصولات به دلایل مختلف
 5. میزان ضایعات ایجادی در هر مرحله / هر فعالیت (OP)  به دلایل مختلف بروز ضایعات

 

آشکار شدن اثر فعالیت های کارکنان واحدهای مختلف در جریان تولید و ارایه خدمات

درجریان اجرای سیستم هزینه یابی رای فن ، به دلیل جمع آوری اطلاعات کارکرد کارکنان ، اطلاعات مفیدی بدست می آید که در تصمیم گیری های مدیران تاثیر بسزایی دارد . از جمله:

 1. تاثیر آزمون های کیفیت بر میزان ضایعات تولید
 2. اثر عملکرد واحد کنترل کیفی در کنترل ضایعات
 3. راندمان تولید در شیفت های مختلف کاری
 4. بازدهی هریک از سرپرستان تولید در شیفت های کاری
 5. مشخص شدن گلوگاه های تولیدی در جریان انجام سفارش ها

 

امکان برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی

بدنبال ارایه گزارش های مقداری سیستم رای فن ، عموماً بسیاری از نقاط ضعف واحدهای تولیدی  ،  پشتیبانی تولید و خدماتی آشکار شده و زمینه برای برنامه ریزی ادامات اصلاحی بخوبی فراهم می شود.

از سوی دیگر درصورت اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ، بهای تمام شده هریک از رخدادهای ناخواسته محاسبه و گزارش شده و همینطور بهای تمام شده اقدامات اصلاحی (فعالیت های جدید / جایگزین) نیز برآورد شده و درصورت افزونی منافع بر هزینه ها ، اقدامات مورد نظر انجام خواهد شد .

مهمترین نتیجه گزارش­های سنجش مسئولیت «اقدامات اصلاحی» و جلوگیری از تکرار بروز آنها است. ‏برخی از اقدامات اصلاحی شامل موارد زیر است:‏

 

در زمینه توقف­ها:

 1. ارجاع کار به بخش­ها با توجه به ظرفیت و کارهای در دست انجام.
 2. اجرای زمان­ سنجی و کار­سنجی با هدف تعیین ظرفیت عملی بخش­ها.
 3. استقرار سیستم ‏PM‏ و انجام تعمیرات پیشگیرانه ‏با هدف جلوگیری از بروز خرابی در هنگام تولید.
 4. برنامه ریزی بهتر خرید و تامین مواد و قطعات.

در زمینه دوباره­ کاری و ضایعات غیرعادی:

 1. ارایه آموزش بیشتر به کارکنان.
 2. بالا بردن کیفیت نقشه های اجرایی.
 3. درج جزییات کارهای ارجاعی به سالن ها ، خطوط تولید و پیمانکاران‏.

 

اجرای تکنیک های نوین حسابداری مدیریت

در صورت طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ، اجرای تکنیک های جدید حسابداری مدیریت امکان پذیرخواهد بود . تکنیک هایی که  باعث سرعت، دقت، افزایش شفافیت اطلاعات و ارتقاء قابلیت توسعه می شود ، از جمله  :

Cost Of Quality - C.O.Q

  Value Engineering

Total Quality Management - T.Q.M

برای اجرای هریک از این تکنیک ها  دانستن بهای اعمال هر یک از فعالیت های تولیدی ، آزمون های کیفیت ، کنترل های حین تولید و ... بسیار مهم است

اجرای سیستم هزینه یابی بستری مناسب برای اجرای این تکنیک های حسابداری مدیریت  و کاهش زیان ناشی از انجام فرایند تولید و کنترل کیفی بدون توجه به هزینه های کیفیت است.