درباره ماا

نتایج راهکارهای هزینه یابی درسازمان مشتری   

 

نتایج بدست آمده برای مشتریان پس از استقرار سیستم رای فن:

 1. استقرار نرم افزار رای­فن در کنار نرم افزارهای مالی موجود شرکت بدون نیاز به ایجاد هیچ تغییری
 2. امکان تعویض نرم افزارهای مالی بدون نیار به اعمال هیچ تغییری در نرم افزار رای فن
 3. حذف بند گزارش حسابرسی درخصوص نداشتن سیستم مدون قیمت تمام شده
 4. حذف بندهای گزارش حسابرس در مورد نحوه تخصیص هزینه یابی خدماتی و پشتیبانی به آحاد تولید و قیمت گذاری محصولات وکالاهای نیمه ساخته پایان دوره
 5. شناسایی سربار جذب نشده براساس ظرفیت واقعی ماشین آلات و خطوط تولید بعنوان گزارش مدیریت در کنار محاسبه سربار جذب نشده مطابق روش های رسمی و قوانین مالیاتی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری
 6. محاسبه و گزارش بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده با نرخ های واقعی مواد اولیه و همزمان با نرخ روز بازار و همچنین نرخ انتظاری (بودجه ای ) مواد اولیه
 7. محاسبه و گزارش بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده براساس ساعات کارکرد واقعی کارکنان و ماشین آلات و همزمان براساس زمان انتظاری ساخت و تولید سفارش ها و آحاد محصولات
 8. محاسبه بهای تمام شده سفارش ها و محصولات تولیدی در حین هر ماه پیش از انجام هزینه یابی ماهانه براساس بهای فعالیت های دوره قبل و نرخ مواد اولیه دوره دلخواه بعنوان گزارش مدیریتی
 9. محاسبه بهای تمام شده سفارش ها و محصولات تولیدی باارقام سربار جذب نشده مدیریتی و همزمان با ارقام سربار جذب نشده رسمی مالی

 

رای فن چگونه سیستم حسابداری درون سازمان را متحول میکند و نتایج بیرونی آن چیست

فرایند هزینه یابی با بیشتر "زیرسیستم های موجود" در سازمان های تولیدی و خدماتی در ارتباط است .

درجریان طراحی سیستم هزینه یابی ، الزامات اعمال کنترل های پایه هزینه یابی و موازنه مواد بهبود مهمی در کنترل مدیران تولید بر موجودی های مواد و محصول ایجاد می کند

اجرای "روش سفارش کار" و  "هزینه یابی واقعی"  موجب جمع آوری و شناسایی اطلاعات اختصاصی هر نوبت تولید و هر سفارش شده که برای کنترل جریان تولید ، انجام اقدامات اصلاحی و تصمیم گیری های بعدی بسیار مفید خواهد بود از جمله :

 1. میزان ضایعات واقعی هر سفارش و هر محصول
 2. سود آوری (زیاندهی) واقعی
 3. عملکرد کارکنان تولید در جریان انجام سفارش
 4. مشکلات خاص تولید سفارش
 5. میزان بازدهی تولید و موازنه مواد سفارش
 6. ... و بسیاری اطلاعات مفید و موثر دیگر در فرایند تولید