ویژگی ها

ویژگی ها

 

ویژگی های سیستم به شرح ذیل می باشد :

  • عدم تغییر سیستم مالی کاربر به علت مستقل بودن
  • تحلیل , طراحی و اجرا بر مبنای صنعت و حجم عملیات کاربر
  • قابلیت تعریف و اجرای فرایندهای پیچیده فنی و مهندسی
  • دارای زیر سیستم های کارکرد روزانه و کنترل تولید
  • ارتباط با سیستم های مالی , فنی , تولید و اداری
  • دانش روز در محاسبه بهای تمام شده
  • ارائه جزئیات بهای تمام شده هر واحد کالا

Search