123123.jpg

جست جو

خبر ها

Thumbnail روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، سيستم طرح ريزي هزينه ها با تاکيد بر فرايند مستمر بهسازي است . در اين روش ، شناسايي فعاليت هاي ارزشمند از يک سو و شناسايي فعاليت هاي بي ارزش از سوي ديگر ، تشويق مي...
شرکت هایی که 24 ساعته در طول شبانه روز و به طور پیوسته فعالیت میکنند، ممکن است در تعیین ظرفیت بلااستفاده شان با مشکلاتی مواجه شوند. در برخورد با این مساله، مدیران میتوانند از یک سیستم هزینه یابی...