سيستم کنترل توليد رای فن

 

امکانات:

- امكان تعریف انواع اصلی سفارشها
- امكان ثبت عملکرد مقداری تولید به تفكيك سفارشها
- امكان ثبت ضایعات غیرعادی به تفكيك دلايل و سفارشها
- امكان ثبت میزان تولید انجام شده به تفكيك نوع محصول / خدمات و سفارشها
- امكان تهيه و ارايه گزارشهاي مورد نياز به شرح بالا
- ارايه گزارشهاي متنوع از تولید
- شناسايي كاركنان ، ماشين آلات ، مراكز هزينه ، پروژه ها و ...
- جمع آوري اطلاعات استاندارد جهت انجام فرايند توليد محصول / ارايه خدمات
- ثبت عملکرد واقعي تولید به ازای هر سفارش (اطلاعات تعدادی / مقداری رخدادهاي واقعي حين توليد مانند توقف, دوباره کاري، ضايعات غيرعادي)
- تعیین دلايل بروزضایعات غیرعادی
- کنترل و تاييد عملكرد ها جهت امكان پذير شدن انجام محاسبات هزينه يابي بدون امكان تغيير بعدي اطلاعات
- موازنه مواد تولیدات انجام شده (مواد اولیه و نیمه ساخته های تحویلی به تولید در مقایسه با محصولات ،‌ نيمه ساخته های توليدی و ضایعات ايجادی )
- ارايه گزارشهاي متنوع از عملکرد واقعي تولید ، ضایعات ایجادی به تفکیک دلایل ، مغایرتهای احتمالی موازنه مواد تولید و ...... و مقايسه ارقام واقعي با بودجه

Search