سیستم هزینه یابی رای فن

 

امکانات:

- امكان تعريف سيستم هزينه يابي براي هريك از سازمانهاي كاربر
- امكان تسهيم هزينه هاي خدماتي عام به روش يكطرفه / دوطرفه
- تعيين مبناي كلي هزینه يابي
- سیستم نرخ گذاری بر مبناي فعاليت
- تسهيم هزينه مراكز خدماتي با مباني ثابت
- تخصيص هزينه مخازن خدماتي بر مبناي فعاليت
- امكان تعريف اطلاعات پايه بر اساس سيستم تعريف شده
- امكان ثبت كار در جريان ابتداي دوره به تفكيك اجزاي سيستم جديد يا بدون آن (سرجمع)
- امكان تعريف اطلاعات استاندارد توليد محصولات(كارت استاندارد كالا)
- امكان انجام ثبت ثانويه حقوق به منظور بدست آوردن هزينه دستمزد كاملاً واقعي مراكز / مخازن هزينه
- امكان تخصيص هزينه هاي خدماتي خاص بر مبناي فعاليتهاي انجام شده
- امكان اعمال حسابداري سنجش مسئوليت از طريق محاسبه بهاي توقف / دوباره كاري ها و ضايعات غير عادي به تفكيك دلايل و مسئوليت هاي بروز هريك
- امكان محاسبه و ثبت سربار جذب نشده بر اساس ظرفيت عادي و واقعي خطوط توليد
- امكان اجراي سيستم ABC( تخصيص بهاي فعاليتها به موضوع هزينه ها بر مبناي تعداد انجام براي هر موضوع هزينه)
- امكان اجراي سيستم هزينه يابي سنتي (تخصيص هزينه اي توليدي بر مبناي حجم توليد به محصولات توليدي )
- امكان شناسايي بهاي تمام شده ضايعات غير عادي و تفكيك از بهاي محصولات / سفارشها
- امكان محاسبه انواع انحرافات مواد ، دستمزد و سربار از نرخهاي استاندارد
- امكان انتقال كار در جريان ساخت به حساب بهاي تمام شده / قيمت تمام شده سفارشهاي تكميل شده
- امكان هزينه يابي ساير پروژه هاي غير درآمدي و انتقال بهاي آن به حساب مورد نظر كاربر
- جمع آوري اطلاعات استاندارد /واقعی مورد نظر جهت انجام فرايند توليد محصول
- جمع آوری اطلاعات هزينه رخدادهاي واقعي حين توليد (توقف, دوباره کاري، ضايعات غير عادي) به تفکيک دلايل بروز آن (با کمک نرم افزارهای کارکرد و کنترل تولید)
- تعیین ظرفیت واقعی مراکز و محاسبه هزينه سربارهاي جذب نشده
- محاسبه نرخ جذب دستمزد و سربار واقعی مراکز هزینه تولیدی
- اجرای حسابداری سنجش مسئولیت
- انتقال كاردر جريان به دوره بعد
- محاسبه بهای تمام شده فعالیت های تولیدی
- محاسبه بهاي تمام شده سفارشهای تولیدی و بهای محصولات و خدمات
- ارايه گزارشهاي متنوع از هزینه های كاركنان و ماشين آلات ، اجزای بهای تمام شده فعالیت ها و سفارشها ، هزینه رخدادهای ناخواسته حین تولید (توقف, دوباره کاري، ضايعات غير عادي) به تفکیک دلایل و مسئولیت ها و .... و مقايسه ارقام واقعي با بودجه .

Search