سيستم گزارش کارکرد روزانه رای فن

 

امکانات:

- ارتباط با دستگاه كارت ساعت مكانيزه در صورت لزوم
- ثبت مستقيم ساعات ورود و خروج كاركنان در سيستم
- ثبت كاركرد كاركنان در يك گروه كاري بدون نياز به ثبت انفرادي
- ثبت كاركرد اپراتورهاي ماشين آلات كار بدون احتمال تكرار كاركرد
- ثبت كاركرد ماشين آلات بدون اپراتور
- تعريف تقويم كاري جهت سازمان و تعطيلات توافقي
- تاييد جمعي / موردي كاركرد كاركنان / ماشين آلات (قطعي شدن اطلاعات)
- اعمال كنترل / فيلتر هاي منطقي قابل تعريف جهت عدم ثبت اشتباه در سيستم
- شناسايي كاركنان ، ماشين آلات ، مراكز هزينه ، پروژه ها و ...
- ثبت بودجه مقداري كاركرد كاركنان / ماشين آلات روي هر پروژه به تفكيك فعاليت ها
- ثبت كاركرد واقعي كاركنان / ماشين آلات روي هر پروژه به تفكيك فعاليت ها و مراكز هزينه
- كنترل وتاييدكاركردها جهت امكان پذير شدن انجام محاسبات هزينه يابي بدون امكان تغيير بعدي اطلاعات
- ارسال اطلاعات كاركرد به سيستم هزينه يابي جهت رديابي جابجايي كاركنان و انجام ثبت ثانويه حقوق و محاسبه هزينه ساعات توقف و دوباره كاري
- ارايه گزارشهاي متنوع از كاركرد كاركنان و ماشين آلات و مقايسه ارقام واقعي با بودجه و ...
- امكان ورود اطلاعات پايه و دريافت اطلاعات موجود از نرم‌افزارهاي Excel

Search