درباره ماا

تعهدات ما

فروش نرم‌افزار پایان کار نیست

پروژه ای که با شناخت صنعت و سیستم موجود سازمان مشتری شروع می شود ، با طراحی مفهومی سیستم هزینه یابی مناسب آن سازمان و بهینه سازی روشهای گردش عملیات مالی و مرتبط و نصب نرم‌افزارها ادامه می یابد.

پروژه تا اجرای واقعی سیستم هزینه­ یابی طراحی شده و ارایه گزارشهای مورد نظر ادامه یافته و ما در کلیه مراحل همراه و همگام کارکنان سازمان مشتری خواهیم بود 

طراحی سیستم و استقرار نرم افزار هزینه یابی شروع کننده تغییراتی در شرکت ها است که ضمن شفاف شدن کلیه فرآیندهای اجرایی سازمان ، بستر مناسبی برای جمع آوری اطلاعات مربوط وقابل اتکاء و تصمیم گیری های دقیق تر در سطوح مختلف مدیریت شرکت را فراهم می کند.

وقتی رای فن را انتخاب می کنید اینچنین تغییراتی را در سازمان خود خواهید دید!