درباره ماا

نرم افزار هزینه یابی رای فن

ایده محوری و هدف ما طراحی و پیاده سازی نرم افزار مستقل هزینه یابی با امكان اجرای روش های نوین هزینه یابی از جمله هزینه یابی  برمبنای فعالیت بوده است.

تلقی ما از سیستم هزینه یابی سیستمی است که اطلاعات تولید شده توسط آن بتواند در جریان تصمیم گیری مدیران فنی و مهندسان قبل ، حین و پس از فرایند تولید آنان را یاری دهد.

دراین رویکرد مهمترین بخش اطلاعات گزارشات اگاهی بخش و حسابداری سنجش مسئولیت است

انتظار میرود که اطلاعات سیستم هزینه یابی در سبد نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و مهندسان قرار گرفته و بتواند به عنوان اطلاعاتی "مربوط" و"قابل اتکاء" آنان را در تصمیم سازی و تصمیم گیری آگاهانه یاری دهد.

  

 4