نرم افزار مستقل هزینه یابی رای فن تحولی نو در یکپارچه سازی نرم افزار های مالی و صنعتی


رای فن پیشگان : یک نرم افزار با قابلیت هایی برای اجرای چندین راهکار:

 

تولید نرم افزارهای مناسب برای

اجرای راهکارهای نوین هزینه یابی

ارایه راهکارهای هزینه یابی مناسب

برای روش های مختلف ساخت و تولید

نرم افزار رای فن      نسخه جامع

مدیریت پروژه های عمرانی، اجرایی و خدماتی

نرم افزار رای فن      نسخه تولید گسسته

ساخت و تولید انبوه یا سفارشی محصولات به روش گسسته

نرم افزار رای فن      نسخه تولید  پیوسته

تولید انبوه محصولات صنعتی و کشاورزی به روش پیوسته

نرم افزار رای فن      نسخه ترکیبی

راهکارهای هزینه یابی برای روش های مختلف ساخت و تولید

نرم افزار رای فن      نسخه خدماتی

اجرای پروژه های نرم افزاری و خدماتی

سیستم هزینه یابی


سیستم هزینه یابی

سیستم کنترل تولید


سیستم کنترل تولید

سیستم گزارش کارکرد روزانه


سیستم گزارش کارکرد روزانه