نرم افزار مستقل هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC)
سیستم هزینه یابی
سیستم کنترل تولید
سیستم گزارش کارکرد روزانه